6. konferenca kariernih coachev

Sebstvo – na poti k sebi do drugih

Na 6. konferenci kariernih coachev smo odprli prostor sebstvu; spoznavanju tega, kaj je sebstvo, kaj je identiteta, kako lahko vplivamo kot posamezniki na oblikovanje lastne identitete v povezavi s sabo, drugimi, delovnim mestom, organizacijo, skupnostjo,…in na identitete drugih.

21. stoletje je stoletje identitet. V njem postajamo vseživljenjski učenci in doživljamo identiteto kot zavzetost, angažiranost, predanost (Wenger, 2006).

Posameznik (zaposleni) je živ organizen, na katerega vpliva okolje, ki ima določene vedenjske vzorce, po katerih se ravna in deluje, ima znanje, veščine in kompetence za delo, ima določen nabor vrednot in prepričanj, ki mu omogočajo, da se razvija naprej ali pa ga pri razvoju zavirajo, ve kdo je zaradi vsega tega je in ve (ali pa tudi ne!), kakšno je njegovo poslanstvo.

Enako je živ organizem organizacije. Deluje v določenem okolju, ima nabor navodil za delovanje in vedenje na trgu, ve katera znanja potrebuje za dosego ciljev, ima vrednote, ki jo ženejo naprej, ima določeno identiteto in se zaveda svojega poslanstva.

Prepletenost identitet zaposlenih in organizacije je veliko bolj tesna in soodvisna, kakor si drznemo misliti. Pomislimo samo na vrednote zaposlenih in organizacije. Če so vrednote zaposlenih usklajene z vrednotami organizacije, je doseganje ciljev organizacije (in posledično uspeh organizacije), »na dlani«.

Vprašanje je, če se v slovenskih organizacijah zavedamo tega dejstva?!

Izvedba in program

Konferenca je potekala v torek, 10. maja 2016, v Državnem svetu, Šubičeva 4, v Ljubljani, in sicer od 9.00 do 15.45 po sledečem programu:

08.30 – 09.00 Registracija udeležencev  
09.00 – 09.05 Dobrodošlica Karmen Šemrl,
Glotta Nova d.o.o.
09.05 – 09.15 Nagovor predsednika Državnega sveta RS Mitja Bervar, mag. manag.
09.15 – 09.50 Abeceda odličnosti, mojstrstva in etike ter sebstvo [?] dr. Janez Gabrijelčič,
Društvo RASTOČA KNJIGA
09.50 – 10.25 Prevzemimo odgovornost za lasten razvoj – postanimo sam svoj coach [?] mag. Bernarda Potočnik,
Glotta Nova d.o.o.
10.25 – 11.00 Coaching med sebstvom in čuječnostjo [?] doc. dr. Marija Turnšek Mikačić,
Grm Novo mesto in Glotta Nova d.o.o.
11.00 – 11.35 K možganom usmerjen model poučevanja, ideja šole 21. stoletja [?] Kaja Lenič,
OŠ Log-Dragomer
11.35 – 12.00 Sebstvo v poslovnem okolju – kako biti celostno učinkovit in uravnotežen [?] dr. Tatjana Dragovič,
Glotta Nova, d.o.o. in Humanic Communication Centre (HCC), Anglija
12.00 – 13.00 Odmor za kosilo in povezovanje
13.00 – 13.30 Razmišljam o sebi... Je to tudi pot osebne in strokovne rasti? Tamara Audič,
Mercator d.d.
13.30 – 14.00 Sebstvo in jaz – pot raziskovanja in učenja [?] Nataša Smerdelj Šubelj,
Sončna vizija, izobraževanje, svetovanje in coaching
14.00 – 14.30 Perspektiva moči, povezovanje in skrb za odnos v svetovalnem delu [?] Tanja Kek,
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana
14.30 – 15.00 Spremembe se odvijajo v spiralnem vzorcu [?] Jan Tomšič,
Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma
15.00 – 15.30 Povezani – na poti transformacije v smeri trajnostnega razvoja [?] Špela Grohar,
TRI-NITI, Zavod za kvalitetno, kreativno in aktivno življenje
15.30 – 15.45 Zaključek Karmen Šemrl,
Glotta Nova d.o.o.

Reference nastopajočih

dr. Janez Gabrijelčič po izobrazbi dr. ekonomije. Zaposlen je bil v Pionirju v Novem mestu in na Računskem sodišču RS v Ljubljani. Je duhovni vodja forumov odličnosti in mojstrstva na Otočcu, pobudnik podeljevanja velike nagrade odličnosti in mojstrstva, aktiven član Društva ekonomistov Dolenjske in Bele krajine, soustanovitelj društva Akademska pobuda – Univerza v Novem mestu, častni občan Mestne občine Novo mesto – predvsem pa idejni oče in spodbujevalec Rastoče knjige. Z njeno vsebino je pridobival somišljenike in zamisel spreminjal v vseslovensko gibanje, ki ga je pod svoje varstvo sprejel Državni svet Republike Slovenije. Rastoča knjiga je slovenska posebnost, ki pa ji je dr. Janez Gabrijelčič dal svetovno razsežnost z Združenimi Rastočimi knjigami. Zadnje dejanje je Abeceda odličnosti in mojstrstva skozi miselne vzorce, ki jih je v Sloveniji uvedla njegova življenjska sopotnica, prof. Marija Gabrijelčič. Dr. Janeza Gabrijelčič si je vse življenje prizadeva za osebno rast – od kakovosti k odličnosti na vseh področjih človekovega ustvarjanja in življenja.

mag. Bernarda Potočnik je univerzitetna diplomirana etnologinja in magistrica antropoloških znanosti, NLP coach (mednarodni program – International Coach Federation – ICF) in certificirani karierni coach (licenca Glotta Nove), NLP mojster praktik in NLP trener (licenca mednarodnega združenja za NLP – INLPTA). Ima mednarodno licenco SDI (Strength Deployment Inventory), orodja za razvoj človeških virov, je ADEC® trener (mednarodna licenca) in trener metode Globalno učenje® (licenca Glotta Nove). V Glotta Novi izvaja ACTP (Accredited Coaching Training Program) program za usposabljanje coachev, akreditiran pri International Coach Federation – ICF, celostne programe usposabljanja za NLP praktike, NLP mojstre praktike, ADEC praktike in izobraževalne trenerje praktike. Vodi tudi specializirane programe za uporabo veščin coachinga pri vodenju, pri kariernem razvoju zaposlenih in coaching programe po meri za osebni in profesionalni razvoj. Na področju coachinga deluje več kot 10 let ter tako pomaga posameznikom in skupinam, da izboljšajo kakovost svojega življenja in dosežejo želene cilje v poslovnem in zasebnem življenju.

doc. dr. Marija Turnšek Mikačić, doktorica znanosti in docentka menedžmenta kakovosti na Fakulteti za organizacijske študije FOŠ Novo mesto, univ. diplom. ekonomistka in mag. znanosti s področja poslovne politike in organizacije na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, bila vodja službe za tržne raziskave in razvoj kozmetike v tovarni Lek, direktorica sektorja za plan in analize pri podjetju ČGP Delo, sekretarka zbora združenega dela Skupščine Republike Slovenije, sekretarka Državnega sveta Republike Slovenije. Predava na Višji šoli za upravljanje podeželja Grm Novo mesto predmet ekonomika in management poslovanja, na Visoki šoli za upravljanje podeželja, Grm Novo mesto predmete: dopolnilne dejavnosti na podeželju, upravljanje prostora in ekonomika, je NLP praktik™, NLP mojster praktik™, NLP trener INLPTA™, NLP coach™, vodi šolo kariernega coachinga, avtorica vrste strokovnih člankov in publikacij, mentorica študijskih krožkov.

Kaja Lenič je profesorica razrednega pouka in poučuje v drugi triadi na osnovni šoli Log-Dragomer. Je študentka podiplomskega študijskega programa Izobraževanje učiteljev in edukacijske vede na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Poglobljeno raziskuje področje vzgojnih stilov učitelja in staršev. Raziskovala je tudi timsko delo.


dr. Tatjana Dragovič je doktorica izobraževalnih znanosti (Velika Britanija), predavateljica doktorantom na Univerzi v Cambridgu in na Open University (Velika Britanija), licenčni NLP trener in certificirani NLP Coach. Kot izjemen motivator in coach zna spodbujati svoje udeležence, da dosežejo rezultate, za katere so bili vedno prepričani, da so jim nedosegljivi. Delavnice na področju celostnega razvoja vodij, na katerih navdušuje z izjemnim pozitivizmom, obširnim znanjem in strokovnostjo, izvaja že več kot 20 let za elitna slovenska in tuja podjetja, v katerih skrbi tudi za poslovni coaching.

Tamara Audič je projektni vodja v Službi za razvoj kadrov in selekcijo v Mercatorju. Je diplomirana univerzitetna pedagoginja in profesorica sociologije. Že od kar pomni so jo zanimali ljudje, zato ni bilo vprašanje, da bodo prav Ljudje osrednja tematika njene karierne poti. Iskreno si prizadeva, da v svoji okolici deli svoje usvojeno znanje in izkušnje. Je raziskovalka lastnega smisla, poti, ljudi in življenja. Njen notranji glas ji nenehno šepeta, da je za rast in razvoj potrebno znanje, disciplina, motivacija in izkušnja. Svojo formalno izobraževanje je nadgradila še s pridobljenim trenerskim nazivom za SDI (Strenght Deployment Inventory), zaključila je mednarodna programa NLP Praktik ter International Coach Federation – ICF. V podjetju, kjer je zaposlena skrbi za razvoj potencialov, uvaja mrežo internih coachev, je coach ter skrbi za organizacijo različnih izobraževanj in delavnic. Odlično pa se počuti tudi v predavalnici kadar predava, izvaja delavnice in teambuildinge. Verjame, da ima vsak človek možnost lastnega spreminjanja, če le želi. To pa lahko doseže tudi z močjo pozitivnega mišljenja.

Nataša Smerdelj Šubelj je vzgojiteljica predšolskih otrok, univ. dipl. socialna pedagoginja in NLP coach (ICF). Dodatno si je pridobila znanja in veščine s področja poslovnega in timskega coachinga. Veščine in znanja nevrolingvističnega programiranja in coachinga integrira v svoje delo z najmlajšimi, kolegicami in starši. V vlogi NLP coacha izvaja predavanja in delavnice s področja profesionalne rasti in uvaj0anja želenih sprememb za kolektive in delovne time. Prav tako kot zunanja sodelavka sodeluje z Višjo šolo za kozmetiko in velnes pri vsebinski pripravi in izvedbi programa »Skupinski coaching« za študente, ki se zavedajo, da je coaching hitra in učinkovita metodologija za doseganje osebne odličnosti. Verjame, da imamo vsi v sebi vse potenciale in vire, da si ustvarimo in živimo svojo »Sončno vizijo«.

Tanja Kek je univerzitetna diplomirana socialna delavka. Od leta 2003 je zaposlena kot svetovalna delavka na Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana. V tem času je pridobila veliko izkušenj na področju individualne, skupinske pomoči in svetovanja, psihosocialnega dela z mladimi, starši in družinami. Svoje delo posveča predvsem področju duševnega zdravja mladih. Leta 2009 je zaključila dve leti in pol dolgo izobraževanje in pridobila certifikat iz realitetne terapije na Inštitutu za realitetno terapijo v Kranju. Več let izvaja predavanja in delavnice za starše, delavnice za mlade (pridobivanje socialnih veščin) in skupine za pomoč pri premagovanju stresa in psihosocialnih težav. V letošnjem letu s kolegico vodi skupino za študente in skupino za starše. Je koordinator prostovoljstva na BIC Ljubljana. Vodilo pri njenem delu je: Pomagaj toliko in tako, da si drug lahko pomaga sam«

Jan Tomšič, študent Višje strokovne šole na Centra biotehnike in turizma Novo mesto, smer Upravljanje podeželja in krajine. Postal bom inženir kmetijstva in krajine. Ob koncu šolanja se hočem podati na svojo karierno pot. Hočem si ustvariti svoje delovno mesto. Marca sem se prijavil na tekmovanje POPRI za naj podjetniško idejo in prišel med polfinaliste. Moja poslovna ideja na kratko je; načrtovanje, postavitev in vzdrževanje sonaravnih vrtov in izvajanje izobraževanj na to temo. Potrudil sem bom, da to poslovno idejo tudi uresničim v realnosti. Hočem delati nekaj kar me veseli in mi omogoča dostojno življenje. Hočem, da moje delo ustvarja bolj trajnostno in prijetno družbo. Hočem, da moje delo ohranja stabilnost ekosistemov na katerih temelji naše življenje.

Špela Grohar je transformativni coach in trener. Kulturologinja, ki se je sprva kalila v mednarodnih vodah na področju prodaje in med tem izobraževanje nadaljevala v smeri nevrolingvističnega programiranja (NLP mojster praktik, NLP coach). Poleg osebnih in poslovnih coachingov še vedno deluje na področju prodaje in marketinga ter aktivno širi zavest trajnostno usmerjenega razvoja. Prakticira holističen pristop, kjer intuitivno združuje različna področja. Posameznikom in skupinam pomaga na poti transformacije, ozaveščanja višje identitete in vzpostavitvi ravnovesja.

Karmen Šemrl
je univerzitetna diplomirana slovenistka, izobraževalna trenerka in coach. Končala je mednarodne programe NLP praktik, NLP mojster praktik in NLP coach ter programe Andragoški praktikum®, Karierni coach, ADEC® trener in SDI (Strength Deployment Inventory). Ima več kot 15 let izkušenj z izvajanjem programov neformalnega izobraževanja odraslih za slovenska in tuja podjetja. Je specialistka za vodenje treningov s področja komuniciranja, retorike, javnega nastopanja, poslovnih predstavitev/prezentacij, prepričevanja in argumentacije, metod in tehnik učenja in poučevanja, izobraževanja izobraževalcev, veščin poslovnega pisanja ter coachinga. V Glotta Novi izvaja ACTP (Accredited Coaching Training Program) program za usposabljanje coachev, akreditiran pri International Coach Federation – ICF.

Organizatorji in sponzorji

 
 

Konferenčno gradivo

[ Zbornik prispevkov 6. konference kariernih coachev ]

Slikovni utrinki

Zunanje povezave

[ FB album ]

[ Državni svet RS - video posnetek konference ]

Kontaktna oseba:
Danica Šprah

E: danica@glottanova.si
T: 01/ 5200 674
M: 041 742 748
F: 01/ 5200 676

QR (vcard):---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
---
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
SSU - Središče za samostojno učenje
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Študijski krožki
Svetovalno središče
Prevodi in lektorstva
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
IKT storitve
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.coachbook.org
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si
www.velnesakademija.si