Založništvo

V nadaljevanju si lahko ogledate povzetek vsebine knig, ki jih je izdala založba Glotta Nova. Vse knjige so plod dolgoletnih izkušenj in bogatega znanja naših sodelavcev s področja motivacije, samomotivacije, pedagogike, andragogike, poklicne uspešnosti, osebne rasti, itd.

Vse knjige iz naše ponudbe lahko naročite z e-naročilnico, oz. s tiskano naročilnico, ki ju najdete na desni. Postopek za naročanje je opisan na dnu te strani.

Pedagoška komunikologija

Avtor: Dr. Pavao Brajša, Hrvaška
Namenjena: pedagogom, andragogom in vsem, ki jih to področje zanima.

Opis:
Pričujoče delo se ukvarja s problematiko komuniciranja v vzgojnem procesu v šolah ter s problematiko reševanja problemov in konfliktov, ki nastajajo pri tem. Podlaga zanj so spoznanja sodobnih znanstvenih disciplin oziroma interpersonalne komunikologije v širšem pomenu besede. Ta zajema interpersonalno komunikologijo, interpersonalno problemologijo in interpersonalno konfliktologijo, kar vse skupaj tvori znanost o strokovni rabi pogovora pri reševanju problemov in konfliktov med ljudmi.

V tem smislu je delo povsem teoretsko. Razdeljeno je na tri dele: komunikacija v šoli, problemi v šoli in konflikti v šoli. Na začetku vsakega dela je najprej podana definicija naslovnega termina. V prvem delu avtor med drugim razloži, katere so oblike komuniciranja, opiše verbalno in neverbalno komuniciranje v šoli, medsebojne odnose med komunikacijo in načine ter stile komuniciranja v šoli. V poglavju o problemologiji avtor obravnava spremembe, kako se pojavljajo v šolah, kateri so kompleksni problemi vzgoje in izobraževanja in načini njihovega reševanja. Nazadnje opredeli konflikte, prepire in agresivnost v šoli, se ozre na njihove vzroke, oblike in posledice.

Svoje delo nam avtor ponuja kot osnovo za strokovno usposobljenost vseh sogovornikov za kakovostno komunikacijo pri reševanju medsebojnih problemov in konfliktov. Kot osnovo zato, ker se učimo komunicirati, reševati probleme in konflikte ne samo iz teorije, ampak zahteva tematika spretnost, pridobljeno iz prakse, iz konkretne komunikacije. Tega se lahko dobro naučimo na seminarjih in pri skupinskem delu, torej delo lahko služi kot podlaga za uporabo v praksi. Prav izkušnje pri skupinskem delu pa so prispevale k nastanku te knjige.

Možganija

Avtor: Maria Beyer, Nemčija
Namenjena: vsem, ki jih zanima področje delovanja človeških možganov in njihovih brezmejnih zmožnosti.

Opis:
Možganija je knjiga - priročnik o naših možganih. Avtorici je s to knjigo uspelo zapolniti vrzeli na področju literature o Mind Mapih (miselnih vzorcih po Tonyju Buzanu). Te je avtorica s še drugimi nevromodeli, NLP-jem in mentalnimi treningi zelo strokovno in spretno povezala.

Možganija je knjiga za poglobljen koncept učenja in mišljenja in bralca na zelo enostaven in prijeten način nauči permanentno uporabljati miselne vzorce na različnih področjih (učenje, poučevanje, vodenje sestankov in kartotek, priprava govorov, načrtovanje, vodenje dnevnika, priprava na izpit).

Šola v gibanju

Avtor: Fritz Langg, Hugo Eichorn, Franz Staffenbach
Namenjena: pedagoškim delavcem v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter drugih predagoških ustanovah.

Opis:
Knjiga ponuja številne ideje za učinkovitejše in aktualne pristope na naslednjih področjih:
 • Delovno razvojnim oblikam sodobne šole - šole v gibanju
 • Spreminjanju šole na poti k večji avtonomiji
 • Razvoju timskega dela v vzgoji in izobraževanju

Kako biti boljši starši

Avtor: Ilonka Filipovič, Hrvaška
Namenjena: strašem in vsem, ki jih zanimata vloga in pomen starševstva.

Opis:
Če se vam na zdi dovolj provokativen že naslov pričujočega dela, vas bo prav gotovo presenetil podnaslov - Dolovni zvezek za starše. Verjetno bo to dober razlog, da boste posegli po knjigi, se poglobili v njeno vsebino in se zamislili.

Knjiga ni obsežna in ne temelji na teoretskih podkrepitvah. V vsakem od poglavij pa avtorica nevsiljivo in z veliko srčnosti ter topline razgrne mnoge od bistvenih vprašanj, s katerimi se neprestano srečujejo starši v vsakodnevnem življenju kot vzgojitelji. S tem jih avtorica napoti k delu na sebi, ali drugače povedano, začetek vzgoje otrok vidi v vzgoji staršev. Po avtoričnih besedah je delovni zvezek nastajal ob srečanjih in razgovorih s številnimi starši in njihovimi otroki. Z njim je želela starše spomniti, kaj vse bi še lahko naredili, česa naj ne bi delali, kje bi še morali napredovati, kje bi se morali ustaviti, kdaj bi morali vzpodbujati in kdaj odstopiti.

Posamezna poglavja vsebujejo razlago in naloge v obliki vprašanj za starše. Vendar pa se avtorica ne postavlja na mesto učitelja ali razsodnika in si ne umišlja, da je o vzgoji povedala vse in najbolje od vseh, temveč pričujoče delo ponuja le kot oporo, sredstvo, prek katerega se starši lahko obrnejo še na mnoge druge vire. Zanjo pa viri niso le strokovna, pedagoška dela, viri so lahko in so tudi povsem literarna dela in morda razgovori z ljudmi. Vse, kar nam skuša posredovati avtorica v tem delu, so spoznanja in izkušnje iz lastnega življenja. S tem nam prenese svoje spoznanje, da je največji in najboljši učbenik - učbenik življenja, najboljši načini, kako ga uporabljati, pa so brezpogojna ljubezen do otrok, občutek za pravičnost, modrost srca in zaupanje toku življenja.

Montessori pedagogika

Avtor: Opera Nazionale Montessori di Roma, Italija
Namenjena: staršem, pedagogom, ki jih ta vrsta pedagogike zanima.

Opis:
Knjiga je osnovni priročnik o Montessori pedagogiki. Razdeljena je na 5 poglavij in obravnava značilnosti obdobij otrokovega razvoja in značilnosti pedagogike Montessori.

Poglavja so naslednja:
 • Maria Montessori
 • Otrok gradi svojo avtonomijo
 • Vzgoja in življenje
 • Od treh do šestih let
 • Montessorijina osnovna šola

Kvantno učenje

Avtor: Bobbi de Porter, ZDA
Namenjena: vsem, ki so v fazi učenja in jih zanima, kako se da hitreje, a kljub temu učinkoviteje učiti.

Opis:
Nikdar še noben učbenik ni bil izdelan tako, da bi se prilagajal edinstvenemu stilu vsakega posameznika. Če ste strokovnjak, študent, srednješolec ali oseba, ki preprosto hoče izboljšati svoje sposobnosti učenja, vam bo ta neverjetni učbenik povečal osebnostno moč, pomagal vam bo, da se boste naučili več in vam omogočil dospeti tja, kamor ste si vedno želeli.

Naučili se boste:
 • Kako izdelati učinkovite zapiske
 • Kako odkriti vaš individualni stil učenja
 • Kako postati zmagovalec
 • Kako si več zapomniti
 • Kako samozavetno pisati
 • ... In še mnogo več!
Knjiga Bobbi de Porter Kvantno učenje vpeljuje revolucionaren, nov sistem učenja, s katerim postane vsak posameznik postane zmagovalec: v učilnici, karieri in življenju.

Komunikologija - Psihologija komunikacije

Avtor: dr. Tijana Mandić, Srbija in Črna gora
Namenjena: vsem, ki jih zanima področje komunikologije na enostaven in bolj poglobljen način.

Opis:
Delo priznane doktorice psihologije ponuja zelo širok pregled področja, s katerim se ukvarja še vedno mlada znanstvena disciplina komunikologija. Ravno ta širina pa omogoča, da bo knjigo sprejel širok krog bralcev.

Kot pravi na začetku avtorica sama, se s tem delom ni skušala lotiti vprašanja dokončnih teoretskih rešitev razlag osnovnih pojmov v komunikologiji, temveč pokazati na možnost, kako izboljšati komunikacijo - kar pomeni obogatiti se z novimi orodji in spoznanji in postati bolj svobodni pri komunikaciji.

V uvodu predstavi avtorica osnovno komunikološko formulo oziroma štiri zlata pravila komuniciranja: biti fleksibilen, biti izurjen, spoštevanje sogovornika in teamsko delo. Slednjemu posveti obsežno poglavje.

V začetnih poglavjih definira osnovne pojme v komunikologiji, kot so: informacija, sporočilo, transakcijske igre, komunikacijski sistemi in metasistemi. Predstavi verbalno in neverbalno komunikacijo in nadaljuje niz zanimivih poglavij z nekonvencionalnimi naslovi, kjer izvemo več o motivacijski pismenosti in konfliktih, emocionalni pismenosti, igrah, ki jih igrajo poslovneži, vrstah klientov, psihologiji pogajanj, izgorevanju delovnega osebja, psihopatologiji sistema in o tem, kako priti na kraj stresu. Rečemo torej lahko, da ta knjiga zagotovo zadovolji različne strokovnjake oziroma znanstvenike. Ti bodo sicer delu morda očitali preveliko enciklopedičnost, vendar ne sodimo prezgodaj samo zaradi novega, drugačnega pristopa k obravnavi predmeta raziskave. Knjigo bodo z veseljem preučili tudi menedžerji, strokovnjaki za marketing in odnose z javnostmi kot tudi novinarji. Gotovo pa je težko omejevati “domet” te knjige, saj bo zadovoljila kogar koli, ki želi povečati kakovost svojega življenja ne glede na svojo siceršnjo izobrazbo, poklic ali status.

Viri notranje moči

Avtor: Maria Beyer, Nemčija
Namenjena: vsem ljubiteljem dobre in poučne knjige, predvsem pa tistim, ki jih zanima področje osebne rasti.
Cena: Razprodano!

Opis:
Delo ima podnaslov Pripravljeni na moč ali Prefinjena umetnost samokreacije. Glede na njeno vsebino lahko rečemo, da je popolna novost na našem tržišču, saj se zelo razlikuje od že precej pestre ponudbe knjig s poljudnimi psihološkimi razlagami ali new-agevskimi transcendentalnimi vpogledi. Kljub temu pa posega na področje uporabe psihoterapevtskih pristopov. Ukvarja se namreč s problematiko celotne razširitve oziroma preoblikovanja posameznikove osebnosti. Čeprav temelji na najnovejših izsledkih moderne znanosti o delovanju človeških možganov, delo še zdaleč ni le strokovno-teoretsko. V skladu s podnaslovom pričujočega dela lahko rečemo, da želi avtorica na svoj način osvetliti vse vidike delovanja nas samih - pred samim seboj in v odnosu do drugih, in pokazati na učinkovite načine prenosa naših spoznanj v življenjsko prakso. Pojem moč zajema motivacijo, zagon ali gibanje naprej. Poudarek je na posamezniku, njegovi lastni odgovornosti do svojega življenja oziroma do svoje “linije”. Ko spoznamo, kako funkcioniramo mi in drugi, lahko “linijo” naredimo močnejšo, močno, če smo se pripravljeni samokreirati, spreminjati. Sčasoma začnemo obvladovati svojo materialno in mentalno resničnost na neodvisen, samostojen način, aktiviramo potenciale ustvarjalnosti in sposobnost odločnosti pri odločanju.

Ves čar se skriva v dejstvu, da gledamo na naše življenje celostno: spoznamo naše vzorce obnašanja (metatipi), da bi opustili čustvene odvisnosti, si privoščimo mentalno rekreacijo, osvojimo načela vitalnega prehranjevanja, nege telesa, pa tudi načina oblačenja. Ko obvladamo tehnike miselnih vzorcev, sidranja, reframinga, iger načrtovanja prihodnosti, deprogramiranja starih vzorcev, intenziviranja čutov, pospeševanja notranjega ravnovesja, usmerjanja motivacije, organiziranja časa, dosežemo “Corporate Vision”. Smo neodvisni glede osebne identitete, upravljanja s seboj, svojega razvoja in oblikovanja prihodnosti.

Priprave na pouk v 1., 2., 3. in 4. razredu

Avtor: različni avtorji praktiki
Namenjena: učiteljem, ki poučujejo v nižjih razredih osnovne šole.
Cena: Razprodano!

Opis:
Priprave so sad dolgoletnega dela učiteljev nižjih razredov osnovnih šol. Podajajo vsebine in vodijo učitelje skozi integrirani pouk. Mogoče jih je kupiti za posamezni razred oziroma v kompletu. Sledijo pa tudi učnim načrtom v posameznih razredih.

Metode celostnega poučevanja in pridobivanja znanja

Avtor: Maria Beyer in Klaus Marwitz, Nemčija
Namenjena: pedagoškim in andragoškim delavcem, ki jih zanimajo nove metode poučevanja in učenja.
Cena: Razprodano!

Opis:
Knjiga je interni priročnik in predstavlja vse tiste metode, ki so danes v svetu znane kot celostne, pospešene, intenzivne. V knjigi je veliko napotkov, kako moderirati in voditi pouk/predavanje in še veliko drugih napotkov, ki bodo pedagogom in andragogom dobrodošel vir inspiracije za kakovostno poučevanje in učenje.

---
Vse knjige, ki so na zalogi, lahko prevzamete brezplačno v omejenem številu izvodov na našem sedežu: Glotta Nova d.o.o., Ulica Carla Benza 1, 1000 Ljubljana.

Za prevzem knjig je potrebna predhodna telefonska najava. Knjig ne pošiljamo po pošti!

Kontaktna oseba:
Marko Dotzauer

E: marko@glottanova.si
T: 01/ 5200 670
M: 031 742 748

---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
IKT storitve
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si