Veščine coachinga za izobraževalce odraslih

Coaching je dejavnost, ki v zadnjem desetletju doživlja skokovit razvoj. Globalna raziskava o coachingu , ki je bila izvedena v letih 2008/2009, je pokazala, da je Evropa kontinent z najvišjim številom coachev in da je coaching že močno uveljavljeno orodje v poslovnem okolju. Kaj pa coaching v izobraževanju odraslih? Literature skorajda ni (v primerjavi s coachingom, ki se izvaja na osebnostnem področju ali na poslovnem področju). In vendar je coaching izjemno orodje, ki pripomore k izboljšanju kakovosti v izobraževanju odraslih.

Leta 2004 sprejet nacionalni program izobraževanja odraslih ureja področje izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji in ga opredeljuje kot sestavni del procesa vseživljenjskega učenja; temeljna usmeritev razvoja izobraževanja odraslih je omogočiti čim večjemu številu odraslih prebivalcev vključevanje v vseživljenjsko učenje, pri čemer je pomembno, da se jim ga približa z novimi pristopi in metodami dela, vrednotenjem že usvojenega znanja, predvsem pa, da se jih seznani z možnostmi, ki so jim na voljo. Eden od takih novih pristopov je zagotovo coaching.

Kaj je coaching

Preprosto povedano je coaching proces, v katerem pomagamo posameznikom ali skupinam, da dosežejo najvišjo mero sposobnosti in zmožnosti za doseganje rezultatov. Ta proces združuje notranje vire, sposobnosti in moč posameznika (in skupin), da zmore preseči lastne omejitve in da od sebe da največ kot posameznik, kot del učne skupine, kot član družine, širše skupnosti ali kot član delovne skupine, oddelka, podjetja … Kot tak je coaching primeren pristop za zvišanje kakovosti izobraževanja odraslih, saj ustreza andragoškim spoznanjem.

Komu je program namenjen

Program je namenjen strokovnim delavcem, ki sodelujejo pri programih splošnega neformalnega izobraževanja odraslih:
 • v prvi vrsti predavateljem/trenerjem, ki izvajajo tečaje, delavnice, strokovna usposabljanja itd., notranjim in zunanjim trenerjem/predavateljem pri usposabljanjih za razvoj veščin in kompetenc v podjetjih, izobraževalcem izobraževalcev, mentorjem v podjetjih, javnih zavodih, društvih, združenjih in drugih podobnih institucijah, mentorjem, tutorjem, inštruktorjem, vaditeljem, učiteljem v raznih organizacijah – ti z izborom vsebini ter udeležencem primernih oblik, metod in sodobnih pristopov pripomorejo k učinkovitemu (vseživljenjskemu) učenju,
 • in drugim strokovnjakom (andragogom), ki odraslim pomagajo pri odločanju za programe neformalnega izobraževanja odraslih – s coachingom laže izluščijo predznanje, izkušnje, kompetence, potrebe, želje odraslih ter jim pomagajo pri zastavljanju ciljev ter načrtovanju izobraževanja.

Vsebina programa

 • Kaj je coaching (definicija coachinga, nastanek in viri coachinga, podobnosti in razlike med coachingom, poučevanjem, mentorstvom, treningom/usposabljanjem, supervizijo, konzultiranjem, svetovanjem, terapijo, kompetence coacha in kompetence izobraževalca odraslih kot coacha)
 • Komunikacijske veščine (vzpostavljanje dobrega stika z udeleženci izobraževanja, aktivno poslušanje, uporaba podpornih jezikovnih vzorcev, metaprogrami)
 • Veščine poučevanja (izkustveno učenje po Kolbu, sistem 4MAT Bernice McCarthy, ugotavljanje lastnega predavateljskega sloga, ravnanje v zahtevnih situacijah)
 • Veščine coachinga za izobraževalce odraslih (učinkovita coaching vprašanja, "coaching formula", postavljanje ciljev, oblikovanje in ustvarjanje zavezništva, izgradnja zaupanja, pospeševanje delovanja, prevzemanje odgovornosti, pohvala in priznanje, dajanje povratne informacije, npr. V »sendviču«, po Colgrassu ali samo pozitivne povratne informacije, proslavljanje)
 • Pogoste teme za coaching pri izvajanju programov neformalnega izobraževanja za odrasle (ravni osebnosti po Robertu Diltsu, zastavljanje in doseganje ciljev, členjenje ciljev in načrtovanje, čustva, prepričanja in vrednote, ki udeleženca neformalnega izobraževanja omejujejo/ovirajo pri doseganju cilja, čustva, prepričanja in vrednote, ki udeleženca neformalnega izobraževanja podpirajo pri doseganju cilja, rahljanje prepričanj in oblikovanje želenih prepričanj)
 • Sodobni izobraževalci odraslih v vlogi coacha (razlogi za uvajanje coachinga v izvajanje programov neformalnega usposabljanja odraslih, koristi in rezultati coachinga v procesu usposabljanja odraslih, značilnosti izvajanja coachinga pri izvajanju programov neformalnega usposabljanja odraslih, načini uvajanja coachinga v proces neformalnega usposabljanja, ugotavljanje in presojanje, kdaj coaching in kdaj kateri od drugih primernih pristopov, primeri dobre prakse (uporaba skupinskega in individualnega coachinga pri izvajanju programov neformalnega usposabljanja odraslih – coaching kot komunikacijsko in motivacijsko orodje, coaching kot orodje za postavljanje in doseganje ciljev, pospeševanje delovanja, podpora pri rasti udeleženca programov neformalnega izobraževanja odraslih), coaching in profesionalni razvoj izobraževalcev odraslih – pobude za reflektiranje lastne vloge pri profesionalnem razvoju)
 • Akcijski načrt (kdaj, kaj natančno in kako bomo kot izobraževalci odraslih v izvajanje svojih programov vpeljali coaching)

Cilji usposabljanja

Program je namenjen strokovnim delavcem, ki sodelujejo pri programih splošnega neformalnega izobraževanja odraslih:
 • pridobiti orodja za izvajanje veščin coachinga v programih neformalnega izobraževanja za odrasle,
 • spoznati coaching kot proces,
 • razviti lastne veščine coachinga.
Udeleženci:
 • z udeleženci programov neformalnega izobraževanja odraslih znajo vzpostaviti dober stik, zavezništvo in odnos, ki temelji na zaupanju,
 • presodijo, kdaj je ustrezno uporabiti veščine coachinga in kdaj druge pristope,
 • zastavljajo učinkovita coaching vprašanja in aktivno poslušajo,
 • usmerjeni so k ciljem (in ne problemom) - gledajo v prihodnost (in ne preteklost),
 • udeležencem programov neformalnega izobraževanja odraslih dovolijo, da pridejo do rezultatov "sami",
 • udeležencem programov neformalnega izobraževanja odraslih pomagajo uzavestiti potrebe in želje,
 • udeležencem programov neformalnega izobraževanja odraslih pomagajo uzavestiti znanja, izkušnje, veščine, potencialne ("vire"),
 • udeležencem programov neformalnega izobraževanja odraslih pomagajo uzavestiti ovire, ki jim preprečujejo doseči cilje (zunanje in notranje, kot so omejujoča prepričanja),
 • udeležencem programov neformalnega izobraževanja odraslih pomagajo pri postavljanju ciljev in načrtovanju,
 • udeležencem programov neformalnega izobraževanja odraslih pomagajo uzavestiti čustva, prepričanja in vrednote, ki jih pri učenju ovirajo/omejujejo,
 • znajo ravnati z manj prijetnimi čustvi in omejujočimi prepričanji ter spoštujejo vrednote svojih udeležencev,
 • udeležencem programov neformalnega izobraževanja dajejo ustrezno povratno informacijo, katere cilj je napredek in rast,
 • udeležence programov neformalnega izobraževanja odraslih motivirajo, podpirajo in spodbujajo,
 • zavedajo se, da udeleženci programov neformalnega izobraževanja odraslih pridobivajo znanja in urijo veščine ter se hkrati učijo učiti, razvijajo veščine za življenje in tudi osebnostno rastejo,
 • razumejo, da je poslušanje pogosto pomembnejše od govorjenja in svetovanja,
 • razmislijo o lastnem profesionalnem razvoju,
 • pripravijo načrt za vpeljavo veščin coachinga v svoje delo.

Organizacija in termini

Program traja 5 dni in se v prostorih Glotta Nove v Ljubljani izvede v dveh modulih:
 • 1. modul: 27. – 29. maj 2013 (od 9.00–17.30),
 • 2. modul: 18. – 19. junij (od 9.00–17.30).

Prijava

Za prijavo na program izpolnite prijavnico oz. nas kontaktirajte.

Kotizacija

Udeležba na programu je brezplačna, saj »operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov v obdobju 2007–2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi, temelječi na znanju.«

Kontaktna oseba:
Danica Šprah

E: danica@glottanova.si
T: 01/ 5200 674
M: 041 742 748

---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
IKT storitve
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si