Temeljne kompetence 2023 - 2029

Naziv operacije: Temeljne kompetence 2023-2029
Naslov projekta: Kompetence 2023-2029 OSR
Obdobje izvajanja: 13.10.2023 - 30.6.2029

Namen javnega razpisa Kompetence 2023-2029 je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja za delovanje in odzivanje na tehnološke, demografske in podnebne spremembe v sodobni družbi.

Cilj javnega razpisa Kompetence 2023-2029 je pridobitev in izboljšanje temeljnih kompetenc ter splošne izobraženosti odraslih.

Predmet javnega razpisa Kompetence 2023-2029 je sofinanciranje izvajanja izobraževalnih programov za odrasle (v nadaljnjem besedilu: programi) za pridobitev temeljnih kompetenc. V programe se udeleženci vključujejo na podlagi njihovih potreb in njihove trenutne življenjske situacije.

Ciljna skupina, opredeljena za javni razpis Kompetence 2023-2029, so odrasli, skladno z 2. in 8. členom Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18 in 189/20 – ZFRO).

Izobraževalni programi v okviru projekta so za udeležence brezplačni.

Posebno pozornost namenjamo skupinam odraslih, ki jih uvrščamo vsaj v eno izmed naslednjih ranljivih skupin:

  • nižje izobraženi (srednješolsko izobraževanje - ISCED 3 ali manj),
  • aktivni, ki so stari 55 let ali več.

Glotta Nova sodeluje v projektu kot konzorcijski partner in izvajalec izobraževanja za področje mehkih veščin za pridobivanje in zviševanje ravni temeljnih zmožnosti in izboljšanje splošne izobraženosti. Programi, ki jih izvajamo so naslednji:

  • (Samo)zavzetost in zavzetost pri delu; 40 pedagoških ur
  • Medosebni odnosi in komunikacija v zahtevnejših situacijah; 40 pedagoških ur
  • Spremembe kot priložnost-gradnja odpornosti in kreativnosti; 40 pedagoških ur
  • Zakaj se (ne)razumemo - pot od nasprotovanja do sodelovanja; 40 pedagoških ur
  • Mostovi med generacijami-medgeneracijsko sodelovanje za vzajemno napredovanje; 40 pedagoških ur

---
Program se šteje kot uspešno zaključen, če je udeleženec prisoten najmanj 80% ur trajanja programa.
Udeleženci, ki uspešno zaključijo izobraževanje po neformalnih programih javnega razpisa Kompetence 2023-2029, prejmejo potrdilo o usposabljanju in prilogo s popisom pridobljenih kompetenc po programu.

Partnerji

V projekt so (v okviru našega konzorcija) vključeni naslednji konzorcijski partnerji: ---
Posredniško telo, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana. Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada plus (https://evropskasredstva.si).

Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: Program 2021–2027), cilja politike 4: Bolj socialna in vključujoča Evropa za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic, prednostne naloge 6: Znanja in spretnosti ter odzivni trg dela in specifičnega cilja ESO4.7.: Spodbujanje vseživljenjskega učenja, zlasti prožnih možnosti za izpopolnjevanje in prekvalifikacijo za vse, ob upoštevanju podjetniških in digitalnih veščin, boljše predvidevanje sprememb in zahtev po novih veščinah na podlagi potreb trga dela, olajševanje prehodov med delovnimi mesti in spodbujanje poklicne mobilnosti.Kontaktna oseba:
Danica Šprah

E: danica@glottanova.si
T: 01/ 5200 674
M: 041 742 748

---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
IKT storitve
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si