Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022

Vas zanima brezplačno izobraževanje v majhnih skupinah s področja komunikacije, motivacije, slovenščine, reševanja konfliktov in sprememb?

Glotta Nova sodeluje v projektu Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022 kot konzorcijski partner in izvajalec izobraževanja.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad bosta v letih 2018 do 2022 v okviru Javnega razpisa za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018 do 2022 sofinancirala izobraževanje in usposabljanje, s katerim želita izboljšati temeljne in poklicne kompetence zaposlenih z dokončano manj kot štiri letno srednjo šolo, s poudarkom na starejših od 45 let. Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje in izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Glotta Nova bo v letih 2018 do 2022 izpeljala več skupin naslednjih neforormalnih izobraževalnih programov (NIPO):
  • Z dobrimi odnosi do zadovoljnih zaposlenih in uspešnega dela
  • Moja motivacija na delovnem mestu
  • Zdravi zaposleni - vrednota uspešne organizacije
  • Upravljanje s časom in osvajanje novih znanj
  • Zakaj se (ne) razumemo? Od nasprotovanja do sodelovanja
  • Učinkovita (poslovna) komunikacija - pot do uspeha
  • Kako ravnati s čustvi za dobre odnose s sodelavci in boljšo kakovost sobivanja
  • Program priprave na opravljanje izpita iz tujega jezika od A1 naprej
V proces izobraževanja vabimo vse zaposlene, ki imajo manj kot 4 letno srednjo šolo in zaželeno je, da so starejši od 45 let. Posamezen program izobraževanja odraslih traja 40 ur. Udeleženec mora biti prisoten najmanj 80 odstotkov ur programa in opraviti vse ostale aktivnosti v skladu s posameznim programom izobraževanja, ki so podrobneje opisane v katalogu s ponudbo izobraževalnih programov. Udeleženci, ki opravijo vse obveznosti, na koncu dobijo potrdilo o uspešno opravljenem izobraževanju.

Za podjetja lahko organiziramo skupine po naročilu - zaprte skupine (udeleženci prihajajo iz istega podjetja). V tem primeru lahko vsebino programa v obsegu največ 10 ur prilagodimo predznanju udeležencev in vašim potrebam. Posamezniki pa se lahko vključijo tudi v naše odprte skupine (udeleženci prihajajo iz različnih podjetij).

Partnerji

V projektu Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc sodelujejo naslednji konzorcijski partnerji: Vsi konzorcijski partnerji, ki sodelujemo v projektu smo pripravili tudi skupen katalog brezplačnih izobraževalnih programov.

[ Katalog brezplačnih izobraževalnih programov - Konzorcij ]

---
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju OP 2014-2022), prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10. 1: Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 10. 1. 2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.Kontaktna oseba:
Bernarda Potočnik

E: bernarda.p@glottanova.si

---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
IKT storitve
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si